Mọi nỗi buồn nói chung đều xuất phát từ nỗi buồn không có đủ tiền.

Posted: 5 days ago

If dreams always came true, this wouldn’t be life.

Posted: 1 week ago
candyislove:

BW

Depression, depression and depression.

Posted: 1 week ago